Oleg Golosiy, Vladimir Kozhukhar, Sergey Zarva: U kraya

24 April - 16 May 2000