• Natalia Struchkova: "Power belongs in contemporary society of information"

    Elena Ischenko, Aroundart, May 19, 2012
  • Artist of the week: Natasha Struchkova

    Sasha Burenkov, W-O-S, April 18, 2012
  • Natasha Struchkova. New Structures

    Alexander Izvekov, ART Chronika, March 1, 2010